සියලු ප්රවර්ග
EN

කර්මාන්ත ශාලාව ටුවර්

මුල් පිටුව>අප ගැන>කර්මාන්ත ශාලාව ටුවර්

  • 1. අච්චු කාමරය
  • ඉටි එන්නත් කිරීම
  • 3. ඉටි අච්චු
  • 4. ෂෙල් අච්චුවේ ස්වයංක්‍රීය රේඛාව 1
  • 4. ෂෙල් අච්චුවේ ස්වයංක්‍රීය රේඛාව 2
  • 5. ෂෙල් අච්චුව දැඩි වීම
  • 6. වත් කිරීම
  • 7. වත් කිරීමෙන් පසු සිසිලනය
  • 8. ගෑස් කැපීම
TUV වෙනත් තොරතුරු